Shecan K Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Artikel 1: Definities

In de Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

  • Leverancier: SheCan (BE0715.469.129)
  • Klant: Het bedrijf of de particulier aan wie door de leverancier advies, begeleiding en/of diensten verleend worden dan wel diens wettelijke vertegenwoordiger
  • Adres: De locatie van waaruit de diensten door de leverancier worden uitgeoefend; Kalkenstraat 254-9255 Buggenhout

 Artikel 2: Algemeen

De leverancier geeft advies en voert de diensten uit vanop het als zodanig opgegeven adres, tenzij onderling anders afgesproken. Van elke wijziging van het adres wordt de klant per direct op de hoogte gesteld.

 Artikel 3: Prijzen

Voor aanvang van de overeenkomst deelt de leverancier de klant mondeling, schriftelijk of via de website mee welke tarieven er gelden. Deze tarieven zijn steeds exclusief alle wettelijke heffingen indien en voor zover die berekend zouden moeten worden.

De leverancier is gerechtigd prijsstijgingen door te voeren indien – en voor zover zich onvoorziene prijsverhogende omstandigheden voordoen – na het afsluiten van de overeenkomst.
De leverancier beroept zich op het feit dat op 1 januari van elk kalenderjaar er een tariefwijziging zal kunnen plaats vinden.

 Artikel 4: Intellectueel eigendom

De leverancier behoudt te allen tijde alle rechten op door hem gemaakte adviezen, plannen, documenten, afbeeldingen, ontwerpen, websites, en/of de hierop betrekking hebbende informatie en kennis van zaken, zelfs wanneer daarvoor kosten in rekening zijn gebracht of naderhand nog verbeteringen zijn aangebracht, al dan niet op aanvraag van de klant.

De in de vorige zin genoemde zaken mogen zonder schriftelijke toestemming van de leverancier noch geheel noch gedeeltelijk worden gekopieerd, anders dan voor intern gebruik bij de klant, noch ter hand gesteld of op andere wijze worden bekendgemaakt, noch door de klant worden gebruikt of ter beschikking worden gesteld anders dan voor het doel, waarvoor ze door de leverancier verstrekt zijn.

 Artikel 5: Aanvaarding

Elke bestelling/betaling betekent aanvaarding door de klant van de Algemene Voorwaarden en het Privacybeleid van de leverancier. Deze documenten zijn vrij beschikbaar op https://shecan.be/

 Artikel 6: Betaling en levering

Betaling aan de leverancier dient contant, via de elektronische betalingsmogelijkheden van de website, of door overschrijving plaats te vinden.
De klant ontvangt een factuur voor de geleverde en/of geplande diensten.

Deze factuur dient betaald te worden binnen de 15 kalenderdagen na factuurdatum.
Betalingen na deze termijn brengen van rechtswege en zonder ingebrekestelling interesten op gelijk aan 10%, alsmede (evenzeer van rechtswege en zonder ingebrekestelling) een forfaitaire vergoeding van 10% op het factuurbedrag (met een minimum van € 25 als schadebeding).
Hierbij behoudt de leverancier zich het recht voor om de verdere uitvoering van de lopende overeenkomst(en) op te schorten totdat de klant de openstaande facturen heeft betaald.

Indien de factuur zestig dagen na datering niet is voldaan, is de leverancier gerechtigd om met terugwerkende kracht vanaf de eerste dag van verschuldigdheid wettelijke rente over het verschuldigde bedrag in rekening te brengen, alsook alle kosten verband houdend met de inning van de desbetreffende vordering, waaronder uitdrukkelijk mede worden verstaan kosten ter incasso door een incassobureau en gerechtelijke kosten.

De door de leverancier opgegeven leveringstermijnen zijn indicatief en niet bindend, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
Deze termijnen worden steeds in kalenderdagen geformuleerd.

 Artikel 7: Korting

De facturen zijn te betalen zonder enige korting, tenzij anders vermeld.
Zij zijn niet onderworpen aan de BTW. (Kleine onderneming onderworpen aan de vrijstellingsregeling van belasting. BTW niet toepasselijk.)

 Artikel 8: Onuitvoerbaarheid van de opdracht(en)

De leverancier heeft het recht om overeengekomen diensten, adviezen en/of werkzaamheden op te schorten indien hij door omstandigheden – welke al dan niet buiten zijn invloedssfeer liggen – of waarvan hij bij aanvang van de overeenkomst niet op de hoogte was of kon zijn, verhinderd is zijn verplichtingen na te komen.

De leverancier kan – indien er overmacht plaatsvindt en de uitvoering van het advies of de werken binnen de afgesproken termijn in gevaar komt – de werken of een deel ervan uitbesteden aan een derde partij of beslissen de uitvoering van de werken volledig te annuleren.
Indien de nakoming blijvend onmogelijk wordt kan de overeenkomst worden ontbonden voor dat deel dat nog niet is nagekomen.

Geen van beide partijen heeft in dat geval recht op vergoeding van de ten gevolge van de ontbinding gelede schade.

 Artikel 9: Aansprakelijkheid

Het advies en/of de geleverde diensten van de leverancier zijn naar hun aard resultaatgericht zonder dat resultaat te garanderen.

De leverancier sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van schade voortvloeiend uit of verband houdend met de opvolging door de klant van door de leverancier verstrekte adviezen en diensten en , tenzij sprake is van opzet of grove schuld van de kant van de leverancier.
Met dien verstande dat voor vergoeding alleen in aanmerking komt die schade, waartegen de leverancier verzekerd is.

Daarbij moeten de volgende beperkingen in acht worden genomen:
Niet voor vergoeding in aanmerking komt bedrijfsschade, verlies van inkomen en dergelijke, door welke oorzaak dan ook ontstaan.
Voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld door derden is de leverancier nimmer aansprakelijk.
De leverancier is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste informatie die voortvloeit uit een onbekend en/of door de klant verzwegen aspect.

Artikel 12: Ongeoorloofd gebruik

De klant blijft te allen tijde verantwoordelijk voor het gebruik van de geleverde dienst, zelfs indien hij niet de eindegebruiker is.
Bij misbruik behoudt de leverancier zich het recht om de toegang – al dan niet tijdelijk – te blokkeren en/of de overeenkomst kosteloos te verbreken.
Dit zonder enige verplichting tot schadevergoeding naar de klant toe.

Artikel 16: Betwisting

Elk protest dient per gemotiveerde aangetekende brief aan de leverancier te worden bezorgd binnen een termijn van 8 kalenderdagen.
Voor klachten of betwistingen met betrekking tot de geleverde diensten, vangt de termijn aan op de dag na de levering.

Wat betreft protest met betrekking tot een factuur, vangt de termijn aan op de factuurdatum.
Bij gebrek aan tijdig protest zijn de diensten en/of facturen definitief aanvaard en is de betaling verschuldigd.

In geval van betwistingen zijn uitsluitend het vredegerecht van het kanton of de rechtbanken van het arrondissement van de bedrijfszetel van de leverancier bevoegd, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

Voorliggende versie van deze Algemene Voorwaarden dateert van 01/02/2022.